Auto (en scooter) Huurovereenkomst


Het doel van dit contract is het gebruik van het voertuig zonder bestuurder voor de specifiek gecontracteerde dienst. De diensten worden uitsluitend geregeld door deze algemene -en bijzondere voorwaarden hieronder uiteengezet en ondertekend door beide contractpartijen.

GEBRUIK VAN HET VOERTUIG
Het is ten strengste verboden:

1.1 Het voertuig bestuurd wordt door een persoon die niet naar behoren is gemachtigd door MOTO LUIS S.A. en waarvan de details niet op de voorkant van het contract staan ​​vermeld + personen die niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
1.2 Het voertuig gebruiken voor het vervoer van goederen.
1.3 Het voertuig gebruiken om andere voertuigen te slepen of te duwen.
1.4 Om met het voertuig deel te nemen aan races, wedstrijden of uitdagingen.
1.5 Het voertuig besturen onder invloed van alcohol en/of drugs.
1.6 Om met meer personen rond te rijden dan het wettelijk toegestane aantal personen voor het type gehuurde voertuig.
1.7 Om de voertuigen uit te schepen, waarbij het gebruik uitdrukkelijk beperkt is tot het eiland Ibiza. Het is in geen geval mogelijk om het voertuig naar Formentera mee te nemen en de bestuurder kan worden onderworpen aan aanzienlijke boetes opgelegd door de lokale autoriteiten.
1.8 Om (huis)dieren in het voertuig te vervoeren (100-200€).
1.9 Om het voertuig te gebruiken als openbaar vervoer (illegale taxi).
1.10 Roken in het gehuurde voertuig. In het geval dat het voertuig naar tabak ruikt, zal Moto Luis een boete opleggen om de kosten van verzorging, speciale reiniging en het niet verhuren van het voertuig te dekken (min. 50€).
1.11 Zonder lading te komen staan (elektrische voertuigen)
1.12 Zonder brandstof en/of adblue of enige andere vloeistof te komen staan die nodig zijn voor de correcte werking van het voertuig. Het voertuig wordt voorzien van een minimumniveau adblue en indien nodig is de klant verantwoordelijk voor het bijvullen van het voertuig.
1.13 Rijden in gebieden die niet geschikt zijn voor het openbaar vervoer, zoals stranden, racebanen, boswegen, binnenwegen etc. Rijden over onverharde wegen en zeer slecht geasfalteerde wegen die schade aan de onderkant van het voertuig kunnen veroorzaken.
1.14 om zelf ons voertuig te repareren of accessoires of reserveonderdelen zoals wielen, banden etc. te vervangen/kopen.
1.15 Om persoonlijke bezittingen in het voertuig achter te laten. Indien ons voertuig hierdoor beschadigd raakt, neemt de huurder de volledige verantwoordelijkheid voor de schade op zich.

De huurder neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor elke boete, sanctie of schade die voortvloeit uit de overtreding van deze clausule en verbindt zich ertoe MOTO LUIS S.A. een vergoeding van 30 euro te betalen voor het beheer van verkeerssancties (boetes).

De huurder is verplicht desgevraagd een proefrit te maken. Bij de verhuur van tweewielige voertuigen kan voorafgaand aan de sleuteloverdracht een proefrit nodig zijn om de kennis van de bediening van dit type voertuig en het correcte rijgedrag ervan te beoordelen. Indien u deze test niet doorstaat, kan de huur geweigerd worden zonder enige restitutie van het betaalde bedrag.

Moto Luis is niet verantwoordelijk voor het verlies/diefstal of de beschadiging van persoonlijke bezittingen die tijdens of na de huur in het voertuig zijn achtergelaten of vergeten. De contracthouder is als enige verantwoordelijk voor deze goederen en deze zullen na drie maanden worden vernietigd. Als de huurder de teruggave van zijn eigendommen via een koeriersdienst aanvraagt, is hij verantwoordelijk voor de leveringskosten en alle andere bijbehorende kosten.

De huurder is, ongeacht de afgesloten verzekering, altijd aansprakelijk voor schade aan het voertuig en al zijn toebehoren veroorzaakt door water/zeewater.

Ophalen van het voertuig: Als u het voertuig niet ophaalt op het afgesproken tijdstip en Moto Luis heeft extra kosten zoals betaald parkeren, dan mag Moto Luis opnieuw het bedrag van de extra service in rekening brengen.

TERUGGAVE VAN HET VOERTUIG

2.1 De Huurder moet het gehuurde voertuig inleveren op de plaats, datum en tijd zoals overeengekomen in het huurcontract, waarbij de beleefdheidstermijn 60 minuten bedraagt; elke teruggave op een andere datum, plaats of tijd kan extra kosten met zich meebrengen en/of een wijziging van de prijs van de huur per dag in overeenstemming met het algemeen geldende tarief (balietarieven).

2.2 Indien is overeengekomen dat het voertuig op de luchthaven wordt ingeleverd, is het de verantwoordelijkheid van de huurder om het voertuig op de juiste parkeerplaats in te leveren. Als het voertuig wordt teruggebracht naar de verkeerde parkeerplaats van de luchthaven of elders, wordt er een toeslag van 30 euro in rekening gebracht.

2.3 MOTO LUIS S.A. is volledig bevoegd om het voertuig op elk moment van de huurder terug te nemen als er vermoedens zijn dat het voertuig wordt gebruikt voor illegale activiteiten of als er zorgen zijn over de financiële solvabiliteit van de huurder.

2.4 BRANDSTOF. Het gehuurde voertuig wordt met een volle brandstoftank aan de huurder afgeleverd en dient met een volle brandstoftank terug te worden ingeleverd. In geval van inlevering van het voertuig met minder brandstof, moet de Huurder het verschil betalen, plus 20 euro service kosten (10 euro als het een scooter is + 2€ per missend blokje benzine). U moet de benzinebon in het voertuig achterlaten en u mag niet verder dan 10 km van de plaats van teruggave tanken.

2.5 Huurders die hun voertuig met eigen risico huren en deze bij inlevering door een medewerker van MOTO LUIS S.A. willen laten controleren, dienen dit te doen tijdens kantooruren in San Antonio. Als de teruggave buiten deze uren plaatsvindt, wordt in geval van schade de schade gefotografeerd zonder het voertuig te verplaatsen van de plaats waar het geparkeerd staat en deze foto's worden als geldig beschouwd. De huurder is aansprakelijk voor elke nieuwe schade aan het voertuig die tijdens de huurperiode wordt veroorzaakt en totdat het zo snel mogelijk door een medewerker is ingecheckt. Het bedrijf informeert de klant per e-mail en/of WhatsApp door foto's te sturen van de aflevering en het ophalen van het voertuig, genomen in de parkeergarage zelf.

2.6 De huurprijs is inclusief een standaard schoonmaakbeurt. Als het gehuurde voertuig echter een speciale reiniging vereist, zal Moto Luis de contracthouder 100 - 200 € in rekening brengen om de kosten van behandeling, speciale reiniging en stilstand van het voertuig te dekken. Als speciale reiniging wordt elke reiniging beschouwd die een meer grondige handeling vereist (voorbeelden van extreme vervuiling: vuil/zand in het interieur, dierenharen, afval, sigarettenpeuken, as, braaksel, vlekken op de bekleding, enz.).

2.7 Indien u het voertuig niet teruggeeft op de in het contract bepaalde datum/tijd, heeft Moto Luis het recht om de extra dagen + administratiekosten in rekening te brengen, maar ook een verhoging als we de volgende klant een hogere categorie moeten geven om overboekingen te voorkomen.

2.8 Elektrische auto's moeten worden ingeleverd met minimaal 50% acculading. Bij inlevering met minder lading zijn wij gerechtigd 1 dag huur extra in rekening te brengen tegen het geldende balietarief. U bent verplicht deze met de 2 kabels terug te brengen. Als er extra's ontbreken, moet u de kosten betalen. Vraag ons naar de pdf "hoe een elektrische auto opladen".

HUURKOSTEN

De Huurder stemt ermee in om aan MOTO LUIS S.A. te betalen:

3.1 Het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van het geldende algemene tarief en de prijs die is overeengekomen in het huurcontract, dat overeenkomt met duur, verzekering, optionele ontheffingen, aanvullende uitrusting en aanvullende diensten, volgens de vastgestelde voorwaarden, evenals toepasselijke belastingen en toeslagen. De betaling vindt plaats op het moment van ondertekening van het contract, indien nog niet vooraf betaald. De huurder moet een creditcard kunnen voorleggen als garantie voor de huur (in het geval dat hij alleen een debetkaart heeft, behoudt MOTO LUIS S.A. zich het recht voor om het voertuig niet te huren of kan hij een borg van 100-500 euro vragen).

3.2 Het bedrag van de reparatie van eventuele schade die tijdens de huur kan ontstaan ​​met eigen risico tot aan de limiet (elke individuele schade is een extra eigen risico); of, het totale bedrag van de reparatie ongeacht het type verzekering dat is afgesloten wanneer een of meer van de omstandigheden beschreven in sectie 1 van deze voorwaarden van toepassing zijn.

3.3 De kosten van het verwijderen en/of herstelling van schade aan het voertuig veroorzaakt door het gebruik van ongeschikte brandstof (sleepdienst, arbeid, werkplaats, enz.) vermeerderd met de kosten van een nieuwe volle tank geschikte brandstof en 20 euro per tankbeurt.

3.4 Verkeersboetes, alsmede de kosten die huurder maakt bij het gebruik van het voertuig wegens overtreding van geldende wetgeving, in het bijzonder Verkeersregels, alsmede toeslagen voor te late betaling en gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten als gevolg van het bovenstaande.

3.5 De ​​kosten van ontbrekend gereedschap, banden, velgen, gevarendriehoeken, reflecterende vesten, oplaadkabels voor elektrische auto's (200-800 euro per stuk of volgens de kosten van de fabrikant indien hoger) of andere accessoires van het gehuurde voertuig. In geval van verlies, diefstalschade of waterschade aan de autosleutels, moet de klant de vervangingskosten betalen, waarvan het bedrag varieert tussen 75 en 1.000 euro, afhankelijk van het model. De prijs van elke scooterhelm is 40 euro bij verlies, breuk of diefstal. In het geval van extreme reiniging van het voertuig, zal de huurder 100-200 euro betalen.

3.6 De kosten die voortvloeien uit het niet goed monteren van accessoires op het gehuurde voertuig of het verkeerd gebruiken van de onderdelen ervan, waaronder begrepen het niet correct openen van motorkappen of daken of schade aan het interieur van het voertuig, ongeacht de afgesloten verzekering.

3.7 De pechhulpservice (exclusieve service voor auto's, scooters hebben geen pechhulp) ongeacht de afgesloten verzekering indien deze te wijten is aan nalatigheid van de opdrachtgever, zoals het redden van voertuigen op plaatsen of op wegen die niet geschikt zijn voor het rijden; de lichten aan laten en de batterij bijna leeg is of andere fouten zoals het activeren van de snelheidsbegrenzer of het insluiten van de sleutel in de auto of scooter.

3.8 De dagen waarop het voertuig door een ongeval, pech of het achterhouden van het voertuig door de autoriteiten (politie) wegens nalatigheid van de huurder wordt stopgezet tegen het tarief van het gehuurde voertuigtype.

3.9 De kosten en/of schade ontstaan ​​buiten de geldigheidsduur van het contract bij overschrijding van de overeengekomen datum en tijd van teruggave van het gehuurde voertuig.

3.10 Niettegenstaande het bovenstaande, en ongeacht de afgesloten verzekeringsdekking, in het geval dat het voertuig materiële schade vertoont die is ontstaan ​​als gevolg van een ongeval tijdens de huurperiode en het bijbehorende ongevalrapport en, indien van toepassing, het Europese ongevalaangifteformulier niet wordt gepresenteerd, wordt de klant aan het einde van de huurperiode € 60 in rekening gebracht als een Non-Delivered Accident Report (UAR-heffing). De bovengenoemde kosten worden door het personeel van Moto Luis in rekening gebracht aan het einde van de huur op het moment van de definitieve afrekening van het huurcontract.

3.11 In geval van diefstal van het voertuig is de huurder verantwoordelijk voor het melden van het incident aan de Guardia Civil. Moto Luis zal de details van het voertuig en de verzekeringsmaatschappij verstrekken. In het geval dat u dit niet gaat rapporteren aan de Guardia Civil, worden er 200 € administratiekosten in rekening gebracht.

VERZEKERING, AANSPRAKELIJKHEID EN ONGEVALLEN

4.1 Alleen bestuurders die uitdrukkelijk zijn geautoriseerd door MOTO LUIS S.A. zijn verzekerd en vallen onder een verplichte verzekering.

4.2 De aansprakelijkheid van huurder voor schade toegebracht aan het gehuurde voertuig is bij brand en diefstal volledig gedekt door de cascoverzekering (of beperkt tot het bedrag van het eigen risico volgens het geldende huurtarief in geval van huur met eigen risico) mits de aan de vereisten van het volgende punt is voldaan.

4.3 In geval van ongeval, diefstal of brand, zelfs gedeeltelijk, zal de huurder:

4.3.1 het gehuurde voertuig niet achter laten zonder de nodige veiligheids- en voorzorgsmaatregelen te nemen om het te beschermen en MOTO LUIS S.A. zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur onmiddellijk na het incident op de hoogte te stellen.

4.3.2 Informatie verkrijgen van de andere partij en mogelijke getuigen door een rapport in te vullen dat binnen 24 uur na het ongeval naar MOTO LUIS S.A. moet worden gestuurd, met vermelding van de handtekening, plaats, datum en tijd waarop het plaatsvond.

4.3.3 onmiddellijk de autoriteiten op de hoogte stellen als de fout van de andere partij moet worden onderzocht of als er gewonden zijn.

4.4 Geen enkele verzekering dekt het verlies, de beschadiging of de diefstal van voorwerpen of persoonlijke eigendommen die in het voertuig worden vervoerd.

4.5 MOTO LUIS S.A. wijst alle aansprakelijkheid af voor ongeval of schade indien de huurder onjuiste informatie verstrekt over zijn/haar identiteit, adres of geldigheid van zijn/haar rijbewijs.

4.6 Als de auto tijdens uw huur nieuwe schade oploopt, laat het ons weten zodat we zo snel mogelijk een vervangende auto of onderdelen kunnen bestellen. Stuur ons dan binnen 24 uur een e-mail naar cora@motoluis.com/info4@motoluis.com (ook verplicht als u de Alles-in-1 verzekering heeft afgesloten). Vergeet niet foto's van de schade toe te voegen.

4.7 Indien de auto door een ongeval niet meer kan worden bestuurd, zal Moto Luis er alles aan doen om de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Indien je een nieuwe auto graag ontvangt, betaal je het nieuwe huurbedrag die op dat moment geldig is.

4.8 Sleepdienst is nooit inbegrepen bij het huren van een scooter. Pechhulp door ons Moto Luis-personeel tijdens onze werkuren is inbegrepen als het een defect aan de scooter betreft, maar is niet gedekt als het gaat om verkeerd gebruik/nalatigheid van de kant van de klant.

5. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

5.1 Dit contract wordt beheerst door het Spaanse recht, dat van toepassing is met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering en vervulling ervan.

5.2 De vragen die voortvloeien uit dit contract tussen de huurder en de verhuurder vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen van Ibiza.

6. INFORMATIE IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORSCHRIFTEN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1 Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor onze relatie met u en om u van onze diensten te kunnen voorzien. Dergelijke gegevens zijn nodig om met u in verband te kunnen worden gebracht, wat ons in staat stelt uw persoonlijke gegevens binnen de wet te gebruiken. Het kan ook worden gebruikt voor andere activiteiten, zoals het sturen van advertenties of het promoten van onze activiteiten.

Alleen geautoriseerd personeel binnen onze organisatie heeft toegang tot de informatie die we van u verzamelen. Bovendien hebben die entiteiten die toegang tot uw informatie nodig hebben om onze diensten aan u te kunnen leveren, mogelijk ook toegang tot uw informatie. Publieke of particuliere entiteiten aan wie we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken om te voldoen aan de wet, hebben ook toegang tot uw gegevens.

Ons bedrijf is door de wet op de openbare veiligheid verplicht om een ​​register bij te houden van alle klanten aan wie we diensten verlenen, dus het is mogelijk dat de staatsveiligheidstroepen en het korps (politie) op de hoogte zijn van de persoonlijke informatie die door onze relatie wordt gegenereerd.

Wij bewaren uw gegevens voor de duur van onze relatie en zo lang als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Zodra de toepasselijke wettelijke termijnen zijn verstreken, zullen we deze veilig verwijderen.

U kunt op elk moment contact met ons opnemen om te weten te komen welke informatie wij over u hebben, deze te corrigeren als deze onjuist is en deze te verwijderen aan het einde van onze relatie, wanneer dit wettelijk mogelijk is. U hebt ook het recht om de overdracht van uw gegevens aan een andere entiteit te vragen (overdraagbaarheid). Om een ​​van deze rechten aan te vragen, moet u een schriftelijk verzoek indienen bij ons adres, samen met een fotokopie van uw identiteitsbewijs, om u te identificeren: MOTO LUIS S.A., Av. Portmany 17 bajo, 07820, Sant Antoni de Portmany, Illes Balears, Spanje.

In het geval dat u vindt dat uw rechten zijn geschonden door onze entiteit, kunt u een klacht indienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (www.agpd.es).

Specifieke machtigingen (vink het overeenkomstige vakje aan indien ja):

Ik stem in met het gebruik van mijn persoonlijke gegevens om promoties en kortingen te ontvangen van MOTO LUIS S.A. per e-mail en/of WhatsApp (mailing).

Ik stem in met het gebruik van mijn telefoonnummer zodat MOTO LUIS S.A. met mij kan communiceren via WhatsApp, waardoor de snelheid en efficiëntie van de verschillende procedures en communicatie wordt verbeterd.

Ik ga ermee akkoord dat de geolocatie van het gehuurde voertuig geactiveerd is tijdens mijn huurperiode.

Hierbij verklaar ik dat ik in staat ben om het voertuig dat ik huur te besturen, dat ik legaal het gehuurde voertuig mag besturen en dat mijn rijbewijs geldig is in Spanje.

In het geval dat het gehuurde voertuig van het verkeerde type brandstof wordt voorzien, zal Moto Luis extra kosten opleggen (zie punt 3.3).

RESERVA TU VEHÍCULO CON MOTO LUIS